ארגון קבוצות LNI מחוז תל אביב

תקנון –

רקע:

מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין יהווה ארגון הגג של פרויקט קבוצות ה-LNI, יסייע ויעצים את החיבור המקצועי והאישי בין עורכי הדין במחוז, יפתח קהילות מקומיות מקצועיות וחברתיות.

מטרת קבוצת LNI – Lawyers Network International (להלן: "הקבוצה"), הרכב עוה"ד החברים בקבוצה (להלן: "חבר הקבוצה" או "חברי הקבוצה"), ניהולה ופעילותה יפורטו במסגרת תקנון זה.

מבנה הארגון:

הנהלה:

1.       וועד מנהל:

1.1   הוועד המנהל יהיה הגוף האחראי לאיתור ושיבוץ מועמדים לניהול קבוצה בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנון זה.

1.2    הוועדה תורכב מ-5 חברים, יו"ר הארגון ו-4 חברי ארגון נוספים (נציג 1 מלשכת מחוז תל אביב, 2 עורכות דין ו – 2 עורכי דין) אשר יבחרו לוועדת האיתור על ידי מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין.

1.3   מנהליי הקבוצות ייבחרו על ידי הוועד המנהל מבין אותם מועמדים אשר יגישו בקשה להיות מנהל קבוצה קיימת או להקים קבוצה בעצמם.

1.4    הוועד המנהל יבחר את המועמדים לניהול הקבוצות לאחר ראיון אישי עם המועמד אשר עומד בתאים המפורטים בסעיף 2 לתקנון זה.

2.       הנהלת הארגון:

2.1    הנהלת ארגון LNI של מחוז תל אביב תרכז ותנהל את פעילות כלל הארגון יחד עם מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין ויחד יציבו את מדיניות הארגון, מטרותיו, תקציב ואת הקשר עם הרשויות המקומיות.

2.2    מידי שנה הנהלת הארגון תקיים כנס מקצועי למנהלי הקבוצות במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין ותציג את מדיניות הארגון, מטרותיו במקביל להתמקצעות בניהול קבוצות ויצירת רשת קשרים.

2.3    מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין, יקצה להנהלת הארגון את הכלים והמשאבים לצורך ביצוע תפקידם ולצורך ניהול הקבוצות, לרבות הקמה וניהול של מערך שיווק, הקמת כנסים, יצירת שיתופי פעולה לקבוצות וכיוצ"ב.

2.4    הנהלת הארגון תורכב מיו"ר ושני סגנים.

1.              מטרות הקבוצה

1.1          הקבוצה מורכבת מעורכי דין, חברים במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל, העוסקים בתחומי מומחיות שונים. בשאיפה, כל תחום משפטי בקבוצה, יוחזק על ידי חבר קבוצה אחד, למעט במקרים שייקבעו.

1.2          כל קבוצה תישא את לוגו הפרויקט ובנוסף יינתן לכל קבוצה שם משנה שקשור לעיר בה הוא פעיל ווגו אישי לקבוצה בהתאם לבחירתה

1.3          כל פעילות LNI תרוכז באזור ייעודי באתר מחוז תל אביב, אירועים גדולים ישווקו באמצעות הנכסים השיווקיים של המחוז.

1.4          במסגרת הפרויקט יתקיים שיתוף פעולה באמצעות ועדת הקשר העירונית.

1.5          לקבוצה שלוש מטרות עיקריות:

1.6          העברת פניות ותיקים בין חברי הקבוצה – העברת הפניות (לידיים) לתחומים משפטיים שאינם בתחום המומחיות של חבר הקבוצה המעביר (להלן: "הפניות").

1.7          שיתוף הדדי של כל אחד מחברי הקבוצה בידע המקצועי בתחום התמחותו, את חברי הקבוצה האחרים;

1.8          הקמת קהילה מקצועית וחברתית בערי מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין.

2.              ניהול הקבוצה

2.1          לכל קבוצה ימונה עורך דין מנהל אשר יתפקד כמנהל הקבוצה (להלן: "המנהל") וכחבר הקבוצה. על כל 10 חברי קבוצה ימונה מנהל נוסף.

2.2          קריטריונים מצטברים לבחירת מנהל קבוצה:

2.3          עו"ד בעל וותק של שלוש שנים ומעלה. ככל והמועמד בעל וותק של פחות מ-3 שנים, ימונה למנהל הקבוצה סגן, הוותיק ביותר מבין חברי הקבוצה.

2.4          עו"ד בעל וותק של פחות משנה אך בעל ניסיון ניהולי, המעוניין לנהל קבוצה, יובא לאישור הוועד המנהל  אשר יחליט בעניינו.

2.5          עו"ד אשר השתתף בתוכנית הקבוצה במשך שנה או עו"ד אשר הגיש בקשה להקמת קבוצה שבה מעל 10 חברים ולא יותר מ 30 חברים.

2.6          עו"ד אשר חתם על התחייבות לפעול על פי תקנון זה.

2.7          בבחירת מנהל הקבוצה הראשון ועדת האיתור תוכל לחרוג מהקריטריונים בהתאם לשיקול דעתה.

2.8          בסמכות מנהל הקבוצה:

2.9          לקבוע ולשנות, מעת לעת, את מטרת הקבוצה והעקרונות של הקבוצה בתיאום עם הנהלת הארגון ועם מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין.

2.10       לקבוע ולשנות, מעת לעת, את אופן כינוס הקבוצה, מועדי כינוס הקבוצה ומקום כינוסה.

2.11       לקבוע ולשנות, מעת לעת, את אופן פעילות הקבוצה וחברי הקבוצה לרבות אופן העברת ההפניות, סדרי הרצאות חברי הקבוצה ותחום ההתמחות הפרטני של כל אחד מחברי הקבוצה.

2.12       להפסיק השתתפותו של חבר בקבוצה, במקרים בהם המנהל סבור כי חבר הקבוצה אינו מתאים להמשיך ולהיות חבר בקבוצה הן מטעמים מקצועיים והן מטעמים של פגיעה בחברי הקבוצה האחרים ו/או בערכי הקבוצה ו/או מטעמים אתיים ההחלטה בכפוף לאישור הוועד המנהל של הפרויקט.

2.13       מנהל הקבוצה יעדכן אחת לשבוע את פרטי הקבוצה והחברים בה ויוודא תשלום דמי חבר על-ידי חברי הקבוצה.

3.              חברי הקבוצה

3.1          הקבוצה תורכב מעורכי דין בלבד, החברים במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל, אשר חתמו על תקנון זה ואשר יעמדו בתנאיו.

3.2          בחירת ואישור חברי הקבוצה יהיה על פי שקול דעתו הבלעדית של המנהל אשר יקבל את החלטתו בהתאם לתנאיי הקבלה בתקנון זה.

3.3          בכפוף לאמור בסעיף ‏3.2 לעיל, חברי קבוצה קיימים יהיו רשאים להציע את צירופם של עורכי דין נוספים המוכרים להם אישית.

3.4          בקבוצה יהיה מקום אחד בלבד לעורך דין מכל תחום התמחות מקצועי או תת התמחות במקרים שבהם מדובר בתחום רחב. יובהר כי קביעת התחומים ותתי התחומים תיעשה על ידי המנהל ונתונה לשיקול דעתם הבלעדי.

3.5          בכל קבוצה יהיו עורכי דין וותיקים וצעירים בצורה מאוזנת ככל הניתן.

3.6          אחת לשנה יתקיים כנס שנתי של כלל הקבוצות, בו יוצגו ההישגיים של הקבוצות במהלך הפעילות השנתית ויבחרו 3 חברי קבוצה מצטיינים מכלל המחוז.

3.7          כל חבר קבוצה יתחייב לתשלום חודשי של 50 ₪ בעבור השתתפותו בקבוצה ויכול להיות חבר בקבוצה אחת בלבד. מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין יממן את יתר עלויות הפעילות של הקבוצות. התקציב יוקצה להשכרת חללי עבודה לפגישות הקבוצה, כיבוד, הרצאות בעלי מקצוע וכיוצ"ב.

4.              תנאי קבלה לקבוצה:

4.1          עורך דין מוסמך, רשום במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין.

4.2          ראיון אישי עם מנהל הקבוצה, מילוי בקשת הצטרפות לקבוצה ותשלום דמי חבר בקבוצה.

4.3          שליחת קורות חיים או אתר אינטרנט של המשרד.

4.4          חתימה על תקנון הקבוצה.

4.5          העו"ד המבקש להתקבל לקבוצה לא חבר בקבוצה נוספת בפרויקט.

4.6          אחת לשנה, יקיימו הקבוצות חידוש חברות הכולל ראיונות ובחינת חברות בקבוצה.

5.              אופן הקמת הקבוצות:

5.1          חבר המעוניין להקים קבוצת LNI בשיתוף מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין ימלא בקשה לפתיחת קבוצה באתר LNI של מחוז תל אביב.

5.2          הקמת קבוצה חדשה מצריכה טופס חתום על ידי 10 עורכי דין לכל הפחות, המעוניינים לחבור לקבוצה ועומדים בתנאי הקבלה כאמור בתקנון זה.

5.3          כל קבוצה תורכב מהתמחויות מקצועיות שונות ככל הניתן כולל תתי התמחות (לדוג': התמחות – קניין רוחני, תת התמחות – הגנת הפרטיות).

5.4          לא תתאפשר השתתפות באותה הקבוצה של יותר מעו"ד אחד מכל משרד עורכי דין.

5.5          כל חבר קבוצה בעל וותק של שנה ומעלה, רשאי להגיש בקשה לניהול הקבוצה החדשה אותה ביקש להקים בהתאם לכללי תקנון זה, בכפוף לאישור הועד המנהל.

6.              וועדת חברים:

6.1          לאחר הקמת קבוצה ומינוי של 5 חברים לפחות, תבחר הקבוצה מבין חבריה וועדה בת 5 חברים ויו"ר וועדה, אשר יקבלון פניות של בקשות הצטרפות לקבוצה ואישרו/ידחו אותם בהתאם להתאמת המועמד לקבוצה וכללי תקנון זה.

6.2          וועדת החברים תאשר/תדחה אחת לשנה את חידוש חברותם של החברים בקבוצה. חברי הוועדה יביאו בשיקוליהם לחידוש החברות את מידת ואופן השתתפותו של החבר, העברת תיקים צרכי הקבוצה בתחומי התמחות.

7.              פגישות

7.1          אחת לשבועיים, תיערך פגישה בהשתתפות כל חברי הקבוצה, למעט החלטה והודעה מראש של הוועד המנהל.

7.2          משך הזמן של כל פגישה יהיה בין שעה וחצי לשעתיים. הפגישות יתקיימו בשעות הבוקר או הערב, בהתאם לזמינות ונוחות רוב חברי הקבוצה ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל.

7.3          מנהל הקבוצה ידווח עד 48 שעות מרגע הפגישה להנהלת הארגון על קיום הפגישה, תוכנה והתיקים שדווחו ויצהיר על דיווחו.

7.4          הפגישות הראשונות יתרכזו בהצגה עצמית קצרה של כל חבר קבוצה המשתתף בקבוצה וקביעת עקרונות מנחים לעבודת חברי הקבוצה, בין היתר, לעניין אופן העברת ההפניות בין חברי הקבוצה.

7.5          הפגישות יתקיימו במשרדים של חברי הקבוצה, מחוז תל אביב או בחללים עבודה משותפים, אשר יוגדר על ידי מנהל הקבוצה בתיאום עם הנהלת הארגון.

7.6          מפגשי 1*1

7.7          חברי הקבוצה יקיימו בניהם מפגשי 1*1 אחת לשבועיים על מנת להעמיק את ההכרות האישית, ללמוד את תחום התמקצעותו, ניסיונו  של חבר הקבוצה ועל מנת לבנות אמון עמו.

7.8          במפגש השבועי של הקבוצה יספרו חברי הקבוצה עם מי נפגשו מאז המפגש הקבוצתי האחרון.

7.9          הזמנת אורחים

7.10       חברי הקבוצה רשאים להזמין למפגשים אורחים, כל אדם שיכול לצרוך שירותים משפטיים מחברי הקבוצה או עורך דין המעוניין להכיר את הקבוצה בטרם הצטרפותו.

7.11       אין חובת הכרות אישית בין חבר הקבוצה לאורח הפוטנציאלי. כל חבר המעוניין להזמין אורח אחראי לחשוף אותו לפעילות הקבוצה, מנהל או סגן מנהל הקבוצה יאשר את השתתפותו של האורח.

7.12       כול אורח המגיע לקבוצה יציג את עצמו בצורה קצרה וממוקדת בפני חבריי הקבוצה.

7.13       תוכן הפגישות

7.14       במהלך הפגישות יתקיימו הרצאות קצרות, כל פעם על ידי אחד מחברי הקבוצה (שייקבעו מראש), בתחום התמחותו. תוכן ההרצאות יתואם עם המנהל ואורכן יהיה כ- 30 דקות.

7.15       ניהול דיון משפטי בנושאים שיוגדרו מראש לכל פגישה.

7.16       שיתוף חברי הקבוצה אודות תיקים שהועברו ביניהם והתייעצויות מקצועיות שהתנהלו ביניהם.

7.17       הזמנת מרצים מן החוץ להרצות בתחומים שונים שאינם משפטיים (למשל שיווק/ניהול וכיו"ב).

7.18       תדירות הפגישות

7.19       הפגישות תערכנה לפחות, אחת לשבועיים במקום ובמועדים שייקבעו מראש.

7.20       זימונים לפגישות יישלחו במרוכז למיילים של חברי הקבוצה, על מנת לאפשר לחברי הקבוצה להיערך ולשריין את התאריכים זמן מספיק ראש.

7.21       נוכחות בפגישות

7.22       איחורים

7.22.1.1               קיימת חשיבות רבה להופעה בזמן לפגישות. איחורים לפגישות עלולים לעכב את תחילת הפגישה, לפגוע בלוח הזמנים המתוכנן לפגישה ואף לפגוע ברמה המקצועית והשטף של הפגישה.

7.22.1.2               אי לכך, חברי הקבוצה מתבקשים להופיע לפגישות בזמן הקבוע להן, למעט במקרים חריגים, בהם לא תהיה באפשרות חבר הקבוצה להגיע בזמן.

7.22.1.3               ככל שחבר הקבוצה סבור כי יאחר לפגישה כך שהאיחור יעלה על 15 דקות מהמועד הקבוע לתחילת הפגישה, יימנע חבר הקבוצה מלהגיע לפגישה, והאיחור יסומן לו כהיעדרות.

7.22.1.4               מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברי הקבוצה מודעים כי שלושה (5) איחורים או יותר לפגישות בתקופה של 12 חודשים, ובהיעדר סיבה מוצדקת, עלולים להוות עילה להפסקת השתתפות חברי הקבוצה בפעילות הקבוצה.

7.23       היעדרויות

7.23.1.1               כאמור לעיל, הפגישות ייקבעו בשאיפה בהתאם לזמינות ונוחות רוב חברי הקבוצה. אולם, מועד הפגישות ייוותר לשיקול הדעת הבלעדי של מנהל הקבוצה.

7.23.1.2               אי לכך, חברי הקבוצה מתבקשים לנכוח בכל הפגישות, למעט במקרים חריגים, בהם לא תהיה באפשרות חבר הקבוצה להיות נוכח בפגישה והודעה על כך תימסר למנהל לא יאוחר מ-48 שעות ממועד הפגישה או בהזדמנות הראשונה, המאוחר מבניהם.

7.23.1.3               חברי הקבוצה מודעים כי היעדרות של למעלה מ-3 פגישות בתקופה של 6 חודשים, ובהיעדר סיבה מוצדקת, תהווה  עילה להפסקת השתתפות חברי הקבוצה בקבוצה.

8.              הפניות

8.1          אחת ממטרות הקבוצה היא העברת פניות ותיקים בין חברי הקבוצה.

8.2          כל חבר קבוצה, אשר יפנה תיק לחבר קבוצה אחר, יקבע עם מקבל ההפניה את התמורה בגין ההפניה.

8.3          במהלך הפגישות הראשונות ייקבעו העקרונות לעניין אופן התגמול בגין ההפניות.

8.4          חברי הקבוצה ידווחו למנהל הקבוצה את התיק שהועבר ואת סכומו באופן אנונימי, לצורך הפקת נתונים סטטיסטים ומדידה של הארגון.

8.5          מקבל התיק ידווח למנהל הקבוצה כאשר התיק הועבר במלואו לידי עורך הדין המקבל.

8.6          מנהל הקבוצה יתעד כל העברת תיק בקבוצה וינהל רישום במערכת האתר של העברת תיקים בקבוצתו, לעורכי הדין בקבוצה תעמוד הזכות לסרב לתיעוד.

8.7          למען הסר ספק, חבר קבוצה אשר יפרוש מהקבוצה יהיה זכאי לתגמולים בגין הפניות שהעביר לחברים אחרים בקבוצה במהלך שהותו בקבוצה כחבר מן המניין.

9.              כללי התנהגות

חברי הקבוצה מתחייבים:

9.1          לפעול בהתאם להוראות ותנאי תקנון זה ובהתאם להוראות המנהל הקבוצה השונות כפי שיימסרו מעת לעת.

9.2          לפנות באופן מכובד וחברי האחד כלפי השני.

9.3          לשמור על כללי האתיקה הקבועים בכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986.

10.          הפסקת השתתפות בקבוצה

10.1       המנהל יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של חבר קבוצה, בהודעה בכתב (להלן: "ההודעה על הפסקת ההשתתפות"), באחד מהמקרים הבאים:

10.2       המנהל סבור כי חבר הקבוצה אינו מתאים להמשיך ולהיות חבר בקבוצה מטעמים מקצועיים; לעניין זה, העדר שיתוף פעולה עם שאר חברי הקבוצה, שיבוא לידי ביטוי, בין היתר, באי העברת הפניות ו/או באי מתן מענה להתייעצויות מקצועיות מטעם שאר חברי הקבוצה, יכול שיהווה טעם מקצועי להפסקת השתתפותו של חבר בקבוצה.

10.3       הפרות משמעת – כגון איחורים לפגישות, היעדרויות מפגישות, והפרעות למהלכן התקין של הפגישות.

10.4       חבר הקבוצה נהג באופן פוגעני ו/או שאינו מקצועי בחבר קבוצה אחר.

10.5       רישיונו של חבר הקבוצה לעסוק בעריכת דין הושעה או הוגבל על ידי לשכת עורכי הדין.

10.6       בכל מקרה אחר בו סבור המנהל כי קיים דופי או קושי בהמשך השתתפותו של חבר הקבוצה בפעילות הקבוצה.

10.7       ההחלטה תתקבל ביידע ואשרור הוועד המנהל של הפרויקט.

10.8       למתן מועד ההודעה על הפסקת ההשתתפות, הפסקת השתתפותו של חבר הקבוצה תיכנס לתוקף באופן מידי ותופסק השתתפותו של חבר הקבוצה בפעילות הקבוצה לכל דבר ועניין.

10.9       בעת סיום ההשתתפות, בין אם מרצון ובין אם לא, עוה"ד יקבל הודעה על סכום הזיכוי שיקבל עבור החזר דמי הניהול של הפרויקט.

11.          דמי ניהול

11.1       בגין השתתפות בקבוצה, ייגבה מעוה"ד החבר בקבוצה, דמי ניהול חודשיים בסך של 50 ₪. מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין יסבסד את יתר הפעילות.

11.2       דמי הניהול, ייגבו, בין היתר, עבור תפעול הקבוצה, עלות חדרי הישיבות לפגישות הקבוצה, הכיבוד שיוגש במהלך הפגישות, הרצאות מהחוץ וכו'.

11.3       התשלום ייגבה תוך 14 יום משליחת הבקשה לתשלום עבור שתי תקופות אופציונליות לבחירת חבר הקבוצה : אחת לשנה עבור כל השנה או עבור תקופת ניסיון בת 3 חודשים.

11.4       ככל שהשתתפות חבר קבוצה בקבוצה תופסק, בין אם ביוזמתו ובין אם ביוזמת מנהלי הקבוצה, יהיה זכאי חבר הקבוצה להשבת החלק היחסי של סכום דמי הניהול שנגבו ממנו באופן יחסי.

12.          כללי

12.1       תקנון זה אינו ממצה את מלוא הכללים, התנאים, העקרונות ואופן פעולת הקבוצה וניהולה. הוועד המנהל רשאי להוסיף ו/או לשנות או לבטל את התקנון הזה, בהתאם לשיקול דעתו ובפרט שימסור על כך הודעה מראש ובזמן סביר לחברי הקבוצה.

12.2       הוועד המנהל אינו אחראי בשום שלב, ובשום אופן, ישיר או עקיף, לטיב ההפניות, ההתייעצויות המקצועיות והתוכן המקצועי המועבר בין חברי הקבוצה. הוועד המנהל לא יהיה חייב באחריות כלשהי, לרבות אחריות מקצועית, בגין נזקים כאלו ואחרים שייגרמו למי מחברי הקבוצה ו/או צדדים שלישיים, לרבות לקוחות של חברי הקבוצה, בגין פעילות חברי הקבוצה.

12.3       חברי הקבוצה אינם אחראים אחד כלפי השני לעניין אחריות מקצועית.

אנו מאחלים שיתוף פעולה פורה והצלחה לכל חברי הקבוצה.